11 866 z 25 000 podpisów

Jean-Claude Juncker, President of the European Commission, Donald Tusk, President of the European Council, Antonio Tajani, President of the European Parliament, Marianne Thyssen, European Commissioner for Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility, Ministers for Social Affairs oraz Heads of State or governments

Ta petycja jest prowadzona przez EAPN (Europejska Sieć Przeciwdziałania Ubóstwu), koordynatora EMIN (Europejska Sieć na rzecz Dochodu Minimalnego).

Petycja

Wzywamy do konkretnych działań zmierzających do osiągnięcia stopniowej realizacji systemów odpowiedniego, dostępnego i dającego możliwości dochodu minimalnego w ramach wszechstronnych systemów ochrony socjalnej zgodnych z ramową dyrektywą Unii Europejskiej.

Dlaczego to ważne?

Niemal 119 milionów osób, czyli 23,7% populacji UE, jest zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym [1].

My, członkowie Europejskiej Sieci na rzecz Dochodu Minimalnego, jesteśmy przekonani, że nie jest to konieczność, a jedynie konsekwencja pewnych wyborów politycznych. Jednym z politycznych wyborów, które stoją jeszcze przed nami, jest stopniowa realizacja dobrze zaprojektowanych systemów dochodu minimalnego: zagwarantowanie wsparcia dochodu wszystkim, którzy tego potrzebują, na tak długo, jak tego potrzebują, w wysokości pozwalającej na godne życie i pełne uczestnictwo w społeczeństwie dostosowane do kosztów życia w poszczególnych krajach UE.

Zwracamy się z prośbą o okazanie poparcia w walce z ubóstwem poprzez systemy gwarantowanego dochodu minimalnego, ponieważ:
• Dobrze zaprojektowane systemy dochodu minimalnego pomagają osobom i rodzinom o ograniczonych środkach finansowych godnie żyć.
• Dobrze zaprojektowane systemy dochodu minimalnego pozwalają ludziom prowadzić aktywne społecznie życie i umożliwiają im stopniową reintegrację z rynkiem pracy.
• Dobrze zaprojektowane systemy dochodu minimalnego są niezbędne do osiągnięcia spójności społecznej oraz do ułatwiania mobilności zawodowej w dzisiejszym zmiennym świecie pracy.
• Dobrze zaprojektowane systemy dochodu minimalnego określają minimalny pułap dochodów, tym samym pomagając w zapewnieniu godnej płacy i w zmniejszaniu ubóstwa pracujących.
• Dobrze zaprojektowane systemy dochodu minimalnego są niezbędne do zmniejszania nierówności w społeczeństwie, a większa równość społeczna jest korzystna dla wszystkich.
• Pieniądze otrzymane w ramach dochodu minimalnego są natychmiast wydawane w lokalnych sklepach i na lokalne usługi, są więc kluczowe dla podtrzymania aktywności gospodarczej, szczególnie w regionach będących w trudnej sytuacji.
• Systemy dochodu minimalnego stanowią niewielki odsetek wydatków socjalnych , za to mają wysoką stopę zwrotu z inwestycji. Niedoinwestowanie ma ogromny negatywny wpływ na korzystających i długofalowo jest bardzo kosztowne dla całego społeczeństwa.
• W społeczeństwie opartym na pieniądzu brak dobrej jakości systemów dochodu minimalnego wystawia ludzi na trudne do zaakceptowania ryzyko.

Europejski Filar Praw Socjalnych [2] podkreśla, że „Każdy, kto nie dysponuje wystarczającymi środkami, ma prawo do odpowiedniego dochodu minimalnego zapewniającego godne życie na wszystkich jego etapach”; zagwarantowanie ciągłego postępu na drodze do powszechności tego prawa jest konieczne dla zachowania wiarygodności UE.

Dobrze zaprojektowane systemy dochodu minimalnego są wystarczające do godnego życia, obejmując kompleksowo wszystkich potrzebujących, na tak długo, jak jest to niezbędne, zwiększając ich możliwości i umożliwiając uczestnictwo w życiu społecznym.

Śledź nasza kampanię na www.eminbus.eu

Pokaż wsparcie i podpisz petycję!


[1] http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Income_distribution_statistics (Most recent available data 2015)

[2] https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en

Następny krok - podziel się!