3,743 of 5,000 signatures

Euroopan komission johtava varapuheenjohtaja Frans Timmermans ja EU:n jäsenmaiden hallitukset

This petition is run by 2Celsius (RO), Clean Air Committee (NL), Estonian Forest Aid (EE), ROBIN WOOD (DE), WOLF (SK) en Workshop for All Beings (PL)

Petition

Jos haluamme suojella luontoa ja torjua ilmastonmuutoksen äärivaikutukset, meidän täytyy sitoutua laaja-alaisesti palauttamaan ja turvaamaan luonnonvaraisten metsiemme elinehdot.

Tällä hetkellä EU:n päätöksenteko murentaa kykyämme puolustaa metsiämme ja tukea planeettamme tulevaisuutta. Miten tämä on mahdollista? EU:n noudattamat linjaukset lisäävät metsien hakkuuta ja siitä seuraavia kasvihuonepäästöjä edistämällä puun ener-giapolttoa harhaanjohtavasti “hiilettömänä” uusiutuvana energiana.

Hakkuut ja metsien polttaminen ovat ilmastolle ja ihmisten terveydelle sekä metsän eläimistölle ja kasvistolle vahingollisia. Silti vuosi vuodelta EU on yhä riippuvaisempi puun energiapoltosta saavuttaakseen uusiutuvan energian tavoitteensa. Samanaikaisesti kulut-tajien odotetaan tukevan tätä virheellistä ilmastoratkaisua maksamalla vuosittain miljardeja euroja valtion tukina.

Hinta on liian korkea.

Pyydämme siis, että EU:n päätöksentekijät ja sen jäsenmaat:

 • Lopettavat tuet sekä muut kannustimet, jotka edistävät metsien puun polttoa ja sen sijaan ohjaavat nämä elintärkeät tuet energiatehokkuuden sekä todellisten mata-lapäästöisten uusiutuvien energialähteiden tukemiseen
 • Poistavat metsien puun energiapolton uusiutuvan energian tavoiteluvuista
 • Priorisoivat metsien suojelun ja ennallistamisen ja varmistavat, että kaikki EU:n lin-jaukset turvaavat ihmisten terveyden ja suojelevat ilmastoa ja luonnon moni-muotoisuutta.

Miksi se on tärkeää?

EU:n linjauksista vastaavat tahot tekevät parhaillaan äärimmäisen tärkeitä päätöksiä, jotka määräävät sen, miten reagoimme ilmasto- ja biodiversiteettikriisiin, miten tuotamme ener-giaa sekä miten suojelemme luontoa ja sen monimuotoisuutta. Päätösten seuraukset vaikuttavat elämäämme vuosikymmeniä eteenpäin. Juuri nyt on oikea aika herättää EU:n virkamiehet tiedostamaan, että puupolttoaineen käyttö on katastrofaalista metsille ja ilmastolle. Ihmiset eivät halua tällaista “uusiutuvaa energiaa”.

Energiaköyhyys on EU:ssa vakava ongelma. Monet ihmiset lämmittävät kotinsa poltta-malla puuta. Siksi tässä vetoomuksessa ei sanota “puuta ei saa käyttää energian läht-eenä.” Mutta biomassalle myönnetyt tuottoisat uusiutuvan energian valtiontuet ajavat metsien hakkuun äkillistä kasvua. Hakkuut lisäävät CO2-päästöjä ja heikentävät metsien ekosysteemejä. Kasvihuonepäästöjen haittavaikutukset vain kasvavat, koska puun polton tukemiseen ohjautuu kallisarvoisia julkisia varoja, jotka pitäisi sen sijaan käyttää päästöt-tömän uusiutuvan energiateknologian, kuten aurinko- ja tuulivoiman, tukemiseen.

Puuta on poltettu yhä enemmän sähkön- ja lämmöntuotantoon aina siitä lähtien, kun EU alkoi ottaa sen tavoiteluvuissaan huomioon uusiutuvan energian lähteenä. Reilu kol-mannes uusiutuvasta energiasta EU:ssa saadaan nykyään polttamalla puuta, ja suuri osa tästä puusta tulee suoraan metsästä.

EU:n metsät maksavat tästä kalliin hinnan. Euroopan komission tieteellisten neuvo-nantajien mukaan EU:ssa metsää katoaa vauhdilla ja osaksi se johtuu lisääntyneistä pol-ttoainehakkuista. Muutkin kuin EU:n metsät kärsivät tästä trendistä. Lisääntyvissä määrin EU tuo puupolttoaineita USA:sta, Kanadasta, Venäjältä, Ukrainasta ja jopa Brasiliasta. Yksin Pohjois-Amerikan puupellettiteollisuus nielee metsistä miljoonia tonneja puuta vuosittain. Tämän takia kansalaisjärjestöt kautta maailman osallistuvat tähän ve-toomukseen.

Biomassaenergian vaikutukset ulottuvat metsien ja ilmaston lisäksi myös ihmisten tervey-teen. Puuaineksen polttaminen synnyttää suuren osan ilman saasteista, jotka aiheuttavat jo nyt yli 1,000 kuolemaa päivässä EU:n alueella.

Uusiutuvalle energialle myönnettyjen tukien välityksellä kuluttajat ja veronmaksajat EU:ssa maksavat tästä metsien, ilmaston ja ilmanlaadun vaurioittamisesta, vaikka tuet on tar-koitettu “puhtaan ja vihreän” energian edistämiseen. Vuonna 2017 viidentoista jäsenmaan kansalaiset maksoivat valtion tukina kaikkiaan yli 6,5 miljardia euroa puun energiapoltolle. Koko EU:n kattava luku on huomattavasti korkeampi.

Metsämme ovat puhtaan ilman ja veden lähde ja niillä on rooli sateiden kiertokulun sääntelyssä. Ne varastoivat hiiltä ja suojaavat yhdyskuntia ilmastonmuutoksen ääri-vaikutuksilta. Metsät ovat turvapaikka lukemattomalle määrälle kasvi- ja eläinlajeja. Metsien riisto polttoaineeksi on virheellinen ratkaisu, joka vaarantaa yhteiset arvomme.

Seuraavat organisaatiot kannattavat tätä vetoomusta:

 • 2Celsius, RO
 • Agent Green, RO
 • Arbeitsgemeinschaft Regenwald und Artenschutz (ARA), DE
 • Arnhems Peil, NL 
 • Biofuelwatch, UK/USA 
 • Bloeil in Arnhem, NL 
 • Bomenstichting Achterhoek, NL 
 • BundesBürgerInitiative Waldschutz, DE
 • Canopée, FR
 • Carpatica, PL
 • Comite Schone Lucht (Clean Air Committee), NL
 • Conservation North, Canada 
 • Corporate Europe Observatory, EU 
 • Danmarks Naturfredningsforening (Danish Society for Nature Conservation), DK
 • Denkhaus Bremen, DE
 • Dogwood Alliance, USA 
 • Ecology Action Centre, Canada
 • EDSP ECO, NL
 • Eesti Metsa Abiks (Estonian Forest Aid), EE 
 • Environment East Gippsland, Australia
 • Eestimaa Looduse Fond (Estonian Fund for Nature), EE
 • EuroNatur, DE/EU
 • European Wilderness Society, AT 
 • Federation Against Biomass Plants, NL
 • Forests, Climate and Biomass Working Group, Environmental Paper Network, International 
 • Form Ökologie & Paper, DE
 • Foundation Alter Eco, PL
 • Foundation Conservation Carpathia, RO/EU
 • Foundation GAP Polska, PL
 • Frankfurt Zoological Society, DE 
 • Friends of Nature Conservation, Canada 
 • Friends of the Irish Environment, IE
 • Fundacja Albatros (Foundation Albatros), PL
 • Fundacja Dzika Polska (Wild Poland Foundation), PL
 • Fundacja Niech Żyją! (Foundation Niech Żyją!), PL
 • Fundacja “Rozwój TAK - Odkrywki NIE”, PL
 • Fundacja Szkatułka, PL
 • Global Forest Coalition, International 
 • Green Impact, IT
 • Hiite Maja SA (House of Groves Foundation), EE
 • Inicjatywa Dzikie Karpaty (Wild Carpathians Initiative), PL
 • INSPRO, PL
 • Leefmilieu, NL
 • Lesoochranárske Zoskupenie VLK (WOLF), SK
 • Magyarorszagi Eghajlatvedelmi Szövetseg (Hungarian Climate Alliance), HU
 • Mobilisation for the Environment (MOB), NL
 • MTÜ Päästame Eesti Metsad (Save Estonia's Forests), EE
 • Nature.Net.au, Australia
 • NOAH Friends of the Earth, DK
 • NRDC, USA
 • Obóz dla Puszczy (Camp for forest), PL 
 • Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze, PL
 • OTOP/BirdLife Poland, PL
 • Partij voor de Bomen op Texel, NL
 • Partnership for Policy Integrity, USA 
 • Pivot Point, USA
 • Polska Zielona Sieć (Polish Green Network), PL
 • Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, PL
 • Pracownia na rzecz Wszystkich Istot (Workshop for All Beings), PL
 • Protect the Forest, SE 
 • Ptaki Polskie, PL
 • Rådet for Grøn Omstilling (Green Transition Denmark), DK
 • Reflex Környezetevedelmi Szervezet (Reflex Environmental Association), HU
 • ROBIN WOOD, DE
 • Schoorlse Bos Moet Blijven, NL
 • SOS Forêt, FR
 • South East Region Conservation Alliance, Australia
 • Southern Environmental Law Centre, USA 
 • Stand.Earth, USA 
 • Stichting De Woudreus, NL
 • Stowarzyszenie Ekologiczno Kulturalne Wspólna Ziemia, PL
 • Stowarzyszenie Okolica (Okolica Association), PL
 • Towarzystwo na rzecz Ziemi (The Society for Earth), PL
 • Ukrainian Nature Conservation Group, Ukraine 
 • Verdens Skove (Forests of the World), DK
 • Werkgroep Bomen Groningen (Workinggroup Trees Groningen), NL
 • Wild Europe Initiative, EU
 • WildLand Research Institute, UK
 • ZERO, PT

Seuraava askel on kertoa aloitteesta muille.

Thank you for signing! We see that this petition touches on issues you really care about. Will you help us supercharge support for this issue?

It's really simple - just share this petition on social media or email it to your friends and family!

Allekirjoitat tämän nimellä Onko tiedoissa virhe? Klikkaa tästä