273 490 av 350 000 underskrifter

Europaparlamentet, EU-kommissionen, regeringarna i EU:s medlemsstater

Detta initiativ bedrivs av Stiftung Jeder Mensch e.V.

Vi kräver sex nya grundläggande rättigheter

Ett författningskonvent ska utöka den Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna med sex nya grundläggande rättigheter:

Artikel 1 - Miljö

Var och en har rätt att leva i en hälsosam och skyddad miljö.

Artikel 2 – Digitalt självbestämmande

Var och en har rätt till digitalt självbestämmande. Profilering och manipulation av människor är förbjudet.

Artikel 3 – Artificiell intelligens

Var och en har rätt till att algoritmer som rör hen är transparenta, verifierbara och rättvisa. Viktiga beslut måste tas av en människa.

Artikel 4 – Sanning

Var och en har rätt till att uttalanden av offentliga befattningshavare är tillförlitliga.

Artikel 5 – Globalisering

Var och en har rätt att endast bli erbjuden sådana varor och tjänster som tillverkas och tillhandahålls i enlighet med de grundläggande mänskliga rättigheterna.

Artikel 6 – Talan som gäller grundläggande rättigheter

Var och en har rätt att väcka talan vid de Europeiska domstolarna när grundläggande rättigheter i stadgan utsätts för systematiska kränkningar.

Varför är detta viktigt?

Politiken tycks inte vara i stånd att hantera sex av de största utmaningarna i vår tid: miljöförstöring, digitalisering, algoritmernas makt, systematiska lögner i politiken, ohämmad globalisering och hot mot rättsstaten. Vi vill alla leva i en hälsosam och skyddad miljö. Vi vill själva bestämma hur vi använder internet, utan att bli granskade och manipulerade, vi vill kunna lita på intelligenta maskiner och inte hotas av dem. Vi har sett att sanning och inte lögn är förutsättningen för demokrati, och vi vill få slut på att människor exploateras i en globaliserad värld. De gamla europeiska författningarna har inga tydliga svar på de senaste årens enorma förändringar.

Ferdinand von Schirach förklarar i sin bok VAR OCH EN vilken kraft som finns i författningars löften, framför allt i de grundläggande rättigheter de inrymmer. Han föreslår sex nya grundläggande rättigheter för att förnya den europeiska konstitutionen.

För enskilda länder är utmaningarna alltför stora. Dessa grundläggande rättigheter lägger därför ansvaret gemensamt på den Europeiska unionen och dess medlemsstater. Nya rättigheter är särskilt lämpade för detta. De är inte bara löften, utan de är också instrument för att genomdriva dessa löften. Var och en kan väcka talan om dessa i domstol. Människor har gjort detta överallt där det var möjligt. De tillkämpade sig likabehandling, försvarade sina åsikter, skyddade församlingar, räddade liv eller tillkämpade sig rätten till en värdig död.

Vi behöver flera av dessa mäktiga instrument för att forma vår framtid i Europa. Vi behöver sex nya grundläggande rättigheter för Europa! Visa att du håller med genom att skriva under uppropet!


Sprid gärna informationen i ditt nätverk. Du hittar mer material att dela här:
https://www.jeder-mensch.eu/informationen

Tack för din insats! Nästa steg? Dela!

Du skriver under detta som Inte du? Klicka här