159 z 200 podpisów

Do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz do Rady Ministrów

Petycja zainicjowana przez Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu

Tekst petycji

Wzywamy polski rząd do podjęcia działań, zapewniających skuteczną ochronę praw człowieka w biznesie, a w szczególności:

 • do zadeklarowania poparcia dla ambitnej europejskiej Dyrektywy dotyczącej Zrównoważonego Ładu Korporacyjnego (Dyrektywa), obejmującej obowiązkową należytą staranność dot. praw człowieka i odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich poszanowanie;
 • do odpowiedzialnej postawy podczas negocjacji ostatecznego kształtu Dyrektywy;
 • do niezwłocznego podjęcia działań legislacyjnych na poziomie krajowym, które zapewnią ochronę ofiarom negatywnego wpływu biznesu na poszanowanie i realizację ich praw.

Dlaczego jest to ważne?

Potrzebujemy w Polsce nowych, mądrych przepisów, które skutecznie zachęcą biznes do poszanowania praw człowieka w całym łańcuchu wartości, powstrzymają firmy przed wpływaniem negatywnie na realizację tych praw oraz zapewnią poszkodowanym dostęp do środków naprawczych (np. odszkodowań). Dotychczasowe działania, zarówno państwa jak i biznesu, nie przyniosły właściwych rezultatów.

W Polsce:

 • wciąż rośnie zjawisko pracy przymusowej, które nosi haniebne miano ‘współczesnego niewolnictwa’ a liczbę osób jej doświadczających szacuje się nawet na 128 tys. (dane za Global Slavery Index);  
 • w legalnym obrocie mogą znajdować się produkty skażone niewolniczą pracą dzieci;
 • rośnie liczba zgłaszanych do Państwowej Inspekcji Pracy skarg związanych z nieprawidłowościami w wypłacaniu wynagrodzeń[1];
 • są osoby, którym – w świetle prawa – można płacić za pracę nieetycznie mało, poniżej wynagrodzenia minimalnego;
 • agencje zatrudnienia obchodzą przepisy, proponując tzw. „leasing pracowników” – usługę nie przewidzianą w polskim prawie;
 • mimo przepisów BHP, wiele osób pracuje w warunkach zagrażających ich zdrowiu i życiu;
 • niekompletne przepisy o usługach hotelarskich ułatwiają sprawcom wykorzystywanie seksualne dzieci;
 • osoby zakładające – zgodnie z prawem – związki zawodowe spotykają się z represjami ze strony przedsiębiorców.

Takich przykładów łamania prawa, nadużyć, słabych regulacji, braku kontroli, które skutkują nieszczęściem tysięcy ludzi, jest wiele.

Zapowiadany przez Komisję Europejską projekt Dyrektywy dotyczącej Zrównoważonego Ładu Korporacyjnego, wciąż nie został opublikowany a termin jego publikacji jest ciągle przekładany. Prace jednak trwają i ważne jest, by poszczególne Państwa jasno zakomunikowały, że oczekują od Komisji ambitnego projektu, który będzie skutkował lepszą ochroną praw człowieka przez przedsiębiorstwa i pracodawców. Rząd polski do tej pory tego nie zrobił.

Nie czekając na Komisję, niektóre z państw, m.in. Francja, Niemcy, Niderlandy czy Norwegia, podejmują odważne inicjatywy ustawodawcze. Tymczasem rząd polski, w przyjętym jesienią 2021r. Krajowym Planie Działań na rzecz wdrożenia Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka na lata 2021-2024,  dokumencie o wymiarze strategicznym:

- nie uwzględnił żadnych ambitnych celów i sposobów ich osiągnięcia;
- nie przyjął rekomendacji, wielokrotnie prezentowanych przez środowiska pozarządowe;
- nie zadeklarował nawet zajęcia się kwestiami podnoszonymi od lat przez Państwową Inspekcję Pracy, negatywnie wpływającymi na poziom ochrony osób świadczących pracę.

Czas to zmienić! Jeśli leży Ci na sercu lepsza i skuteczniejsza ochrona praw człowieka; jeśli chcesz, by w UE i w Polsce powstały w tym celu silne regulacje, podpisz petycję! Nie możemy pozwolić, by z powodu bezczynności decydentów, liczba ofiar naruszeń praw człowieka rosła zaś nieuczciwy, opierający się na wyzysku biznes wypierał z rynku odpowiedzialnych przedsiębiorców!

 

[1] Sprawozdanie 2020.pdf (pip.gov.pl)

 

Partnerzy:

Następny krok - podziel się!