73 717 z 100 000 podpisów

Do liderów i rządów państw Unii Europejskiej

Petycja zainicjowana przez Międzynarodowy Ruch Via Campesina

Dwa miliardy ludzi pracujących na terenach wiejskich domaga się prawa do godności - dla siebie i prawa do zdrowego pożywienia - dla nas. Deklaracja Praw Chłopów i Chłopek ONZ jest najskuteczniejszym narzędziem prawnym do walki z nadużyciami, takimi jak zawłaszczanie ziemi, piractwo biologiczne czy wyzysk pracowników. Deklaracja ma szansę skutecznym narzędziem, dzięki któremu będziemy mogli bronić naszego prawa do zdrowego, pozyskiwanego w zrównoważony sposób jedzenia. Wzywamy rządy państw europejskich, aby przestały lekceważyć tę inicjatywę.

Dlaczego to jest ważne?

Prace nad Deklaracją ONZ w sprawie Praw Osób z Obszarów Wiejskich mają szansę zmienić bieg historii. Mogą dać gwarancję drobnym rolnikom i rolniczkom, że będą mogli wykarmić swoje społeczności. Mogą dać im prawo do ochrony źródeł utrzymania. Wreszcie, mogą zagwarantować im prawo do utrzymania zróżnicowanej produkcji żywności - co przysłuży sią nam wszystkim.

Niestety, po 15 latach mobilizacji organizacji rolniczych z całego świata ta inicjatywa jest zagrożona. W czasie najbliższej sesji Rady Praw Człowieka ONZ, od 14 do 28 września, rządy państw europejskich mogą zablokować Deklarację. Międzynarodowy ruch drobnych rolników, od lat niezachwianie działający na rzecz tej sprawy, apeluje do nas, żebyśmy wspólnie stanęli w obronie Deklaracji!
Pomóżmy obronić ten historyczny proces i przyszłość naszego świata.

Wyślijmy europejskim liderom zdecydowany przekaz od ludzi z całej Europy. Niech rządy wiedzą, że muszą poprzeć tę Deklarację!

Nasze podpisy zostaną wręczone przedstawicielom rządów europejskich podczas zbliżających się obrad Rady Praw Człowieka ONZ, a także kolejnej sesji, jeśli będzie to konieczne. Będą one dowodem szerokiego poparcia opinii publicznej dla ochrony społeczności wiejskich i zrównoważonej produkcji żywności – w Europie i na całej Ziemi.

Potwierdzając fundamentalną rolę, jaką w społeczeństwie odgrywają drobni rolnicy, Deklaracja ich praw dałaby im rzeczywistą nadzieję na godne warunki życia i pracy. W Europie, mimo że rolnictwo jest w dużym stopniu zindustrializowane, drobni rolnicy i ich model produkcji to podstawowe źródło pożywienia dobrej jakości. Drobni rolnicy tworzą większość miejsc pracy na terenach wiejskich, zarządzają zasobami naturalnymi w sposób zrównoważony i stoją na pierwszym froncie walki ze zmianą klimatu. Jednak ze względu na zbyt niski dochód, zawłaszczanie ziemi i brak wsparcia ze strony władz, drobne gospodarstwa rolne znikają w zastraszającym tempie, a na ich miejsce powstają olbrzymie farmy przemysłowe, które zmieniają nasz sposób odżywiania.

Deklaracja ta jest szczególnie istotna w Europie Wschodniej, gdzie żyje większość europejskich rolników. Dziesiątki milionów ludzi, którzy żyją i pracują na terenach wiejskich, potrzebują wsparcia swoich rządów dla tej Deklaracji.

70% produkowanej obecnie żywności pochodzi z drobnych gospodarstw rolnych. Pasterze, rybacy i chłopi są strażnikami bioróżnorodności i zapewniają żywność dobrej jakości wyprodukowaną w sposób zrównoważony, jako alternatywę dla wielkoskalowego rolnictwa przemysłowego. Jednak publiczne finansowanie intensywnego rolnictwa, zawłaszczania ziemi, biologiczne piractwo nasion i niesprawiedliwe umowy dotyczące wolnego handlu podważają źródła utrzymania społeczności wiejskich i zagrażają zrównoważonej produkcji pożywienia. Dlatego potrzebne jest nasze wsparcie.

Deklaracja ONZ może chronić prawa drobnych rolników i rolniczek, a my możemy pomóc tej sprawie, naciskając na ministrów spraw zagranicznych i wysyłając im mocny apel o poparcie Deklaracji! Deklaracja będzie konkretnym narzędziem, które ukróci nadużycia wobec wiejskich społeczności: rolniczki i rolnicy będą mogli dochodzić swoich praw, takich jak prawo do ziemi, godnych dochodów i do nasion. Co więcej, będzie międzynarodowym instrumentem, który będzie musiał być szanowany, chroniony i przestrzegany przez rządy i instytucje międzynarodowe.


Photo credit : ©Krasnyi Collective – Karim Brikci-Nigassa

Następny krok - podziel się!