91 629 z 125 000 podpisů

Evropské unii, jejím institucím, a členským státům

Tuto petici koordinuje organizace European Environmental Bureau

Petice

Usilování o ekonomický růst je environmentálně neudržitelné, nesnižuje nerovnosti a nepřispívá k rozvoji demokracie ani blaha občanů. Požadujeme proto od Evropské unie, jejích institucí a členských států:

1. Aby ustanovily zvláštní komisi o po-růstových budoucnostech v Evropském parlamentu. Tato komise by měla aktivně diskutovat o budoucnosti růstu, rozvíjet veřejné politiky pro po-růstové budoucnosti, a přehodnotit skutečnost, že růst zatím zůstává jedním z hlavních cílů veřejných politik.

2. Aby upřednostňovaly sociální a environmentální indikátory. Ekonomické politiky by měly být hodnoceny podle toho, jaký je jejich dopad na kvalitu života, spotřebu zdrojů, nerovnost, a zajištění důstojné práce. Tyto indikátory by měly mít při rozhodování větší váhu, nežli HDP.

3. Aby byl změněn Pakt stability a růstu (PSR) na Pakt stability a kvality života. PSR je sada pravidel, které mají za cíl omezit vládní deficity a národní dluh. Měl by být zrevidován tak, aby jeho cíle zahrnovaly zajištění základních potřeb občanů a současně snižování spotřebu zdrojů a emise na udržitelnou úroveň.

4. Aby bylo založeno ministerstvo pro ekonomickou tranzici v každém členském státě. Nová ekonomika, která se zaměřuje přímo na lidské a ekologické potřeby, nabídne mnohem lepší budoucnost nežli taková, která je strukturně závislá na ekonomickém růstu.

Proč je to důležité?

V posledních sedmi desetiletích byl růst HDP základním ekonomickým cílem evropských zemí. Ale s růstem našich ekonomik narůstá i náš negativní dopad na životní prostředí. Přestřelili jsme bezpečné mantinely pro lidstvo na naší planetě, a chybí důkazy, že by se dařilo oddělit ekonomické aktivity od spotřeby zdrojů či znečištění, alespoň zdaleka ne v měřítku, které je potřeba. Sociální problémy v dnešní Evropě dnes nevyřešíme dalším růstem. Vyřešíme je spravedlivější distribucí příjmů a bohatství, které již máme.

Růst je navíc stále těžší docílit kvůli sníženému nárůstu produktivity, saturaci trhů a ekologické degradaci. Budou-li současné trendy pokračovat, může růst v Evropě během deseti let úplně skončit. V současné době je snaha podporovat růst dalším zadlužováním, omezováním environmentální legislativy, navyšováním pracovní doby a omezováním sociálních jistot. Tato agresívní honba za růstem za každou cenu rozděluje společnost, vede k ekonomické nestabilitě a ohrožuje demokracii.

Ti, kdo jsou u moci, se prozatím odmítali těmito otázkami zabývat. Projekt Evropské komise Za horizontem HDP se proměnil na projekt HDP a další horizonty. Růst zůstává oficiální mantrou. Označovaný jako "udržitelný", "zelený", či "inkluzívní“ - ale stále a především opět růst. I nové Cíle udržitelného rozvoje zahrnují ekonomický růst jako cíl veřejných politik pro všechny země, navzdory zásadnímu rozporu mezi růstem a udržitelností.

Dobrá zpráva je, že v občanské a akademické sféře se rozvíjí po-růstové hnutí. V různých místech se jmenuje různě: nerůst, Postwachstum, ustálený stav nebo koblihová ekonomika, prosperita bez růstu , abychom vyjmenovali jen pár. Od roku 2008 hostily pravidelné nerůstové konference tisíce účastníků. Nová globální iniciativa, Aliance WE-All se snaží tato hnutí propojit, zatímco Evropská výzkumná síť rozvíjí nové ´ekologické makroekonomické modely´. Takové modely naznačují, že je možné zlepšit kvalitu života, obnovit svět přírody, snížit nerovnosti a nabídnout smysluplná pracovní místa — to vše bez potřeby ekonomického růstu, pokud se nám podaří uplatnit veřejné politiky, které naši současnou závislost na ekonomickém růstu překonají.

Dan O'Neill, University of Leeds, Federico Demaria, Universitat Autònoma de Barcelona,Giorgos Kallis, Universitat Autònoma de Barcelona, Kate Raworth, autorka knihy Doughnut Economics, Tim Jackson, University of Surrey, Jason Hickel Goldsmiths, University of London, Lorenzo Fioramonti, University of Pretoria, Marta Conde, prezidentka sdružení Research & Degrowth, a 230 dalších akademiků. Plný seznam signatářů a výstupy z medií: https://degrowth.org/2018/09/06/post-growth-open-letter/

Další krok - Předávejte informaci dál.

Tuto petici podepisujete jako To nejste Vy? Klepněte sem.