9 385 z 25 000 podpisów

Do Europejskiej Komisarz ds. Konkurencji Margarethe Vestager, Federalnego Ministra Gospodarki Sigmara Gabriela, Prezesa Federalnego Biura ds. Karteli (BKartA) Andreasa Mundta.

Petycję tę zainicjowali Martin Häusling, rzecznik ds. polityki rolnej, Sven Giegold, rzecznik ds. polityki finansowej i gospodarczej oraz Michel Reimon, rzecznik ds. polityki konkurencyjności frakcji Zielonych w Parlamencie Europejskim.

Petycja

Zachęcamy Was, abyście wyrazili swój sprzeciw wobec przejęcia firmy Monsanto przez Bayer AG, zarówno w oparciu o zapisy w zakresie prawa o nieuczciwej konkurencji jak i z przyczyn politycznych. Musi zostać przeprowadzona w pełni rygorystyczna kontrola przepisów dotyczących fuzji przedsiębiorstw.

Dlaczego to jest ważne?

Wymaga tego nowy niebezpieczny plan powstania mega-korporacji: Bayer chce pochłonąć amerykańską firmę agrochemiczną Monsanto za 62 mld euro. Taka umowa miałaby katastrofalne skutki: Bayer mógłby praktycznie samodzielnie decydować o tym, co będzie rosło na naszych polach. Korporacja dominowałaby nad rynkiem nasion. Ta mega-fuzja zagraża konkurencji, wolności wyboru dla producentów i różnorodności biologicznej. Komisja Europejska może i musi powstrzymać tę transakcję, ale musi działać szybko i podjąć pełną i pogłębioną analizę. Pokaż swoje poparcie i podpisz naszą petycję skierowaną do komisarza ds Konkurencji Margrethe Vestager, Federalnego Ministra Spraw Gospodarczych Sigmara Gabriela oraz Prezydenta Federalnego Urzędu Antymonopolowego (BKartA) Andreasa Mundta!

Już dziś mamy do czynienia z sytuacją, gdzie zaledwie pięć korporacji kontroluje 95 procent europejskiego rynku nasion warzyw. Rosnąca koncentracja wpływów ograniczyła wybór innych upraw rolnych i popchnęła w górę ceny. Potwierdzają to badania przeprowadzone przez Zielonych/ WSE w Parlamencie Europejskim [1].

Jeżeli Bayer pochłonie giganta Monsanto, produkującego między innymi niebezpieczny glifosat, rezultatem będzie powstanie mega-korporacji, której nikt się nie przeciwstawi. Stworzy to jeszcze większe niebezpieczeństwo spadku różnorodności genetycznej w uprawach rolniczych i w przyrodzie.

Europejska Komisarz ds. konkurencyjności Margrethe Vestager ma obowiązek podjęcia działań w interesie ochrony konsumenta, ochrony środowiska i uczciwej konkurencji. Vestager musi poddać planowane przejęcie Monsanto krytycznej analizie pod względem kryteriów określonych w europejskim prawie o konkurencji. Jeżeli nowy rolno-chemiczny gigant będzie w stanie zakłócić lub ograniczyć konkurencję na jednolitym rynku europejskim, to komisarz europejska powinna przeciwstawić się takiej mega-fuzji. Wszystkie osoby z autorytetem powinny wysyłać do niej właśnie teraz właściwe sygnały i bezkompromisowe zapytania.

List otwarty

Przekażemy naszą petycję aby wzmocnić przekaz w liście
do komisarz ds Konkurencji Margrethe Vestager, Federalnego Ministra Spraw Gospodarczych Sigmara Gabriela oraz Prezydenta Federalnego Urzędu Antymonopolowego (BKartA) Andreasa Mundta..

Koncentracja władzy rynkowej zagraża strukturalnej różnorodności, wolności wyboru i przyszłości europejskiego rolnictwa i produkcji żywności: powiedz NIE dla przejęcia Monsanto przez Bayer AG

Szanowna Pani Vestager,
Szanowny Panie Gabriel,
Szanowny Panie Mundt,

W mediach pojawiły się doniesienia, że niemiecka firma Bayer złożyła ofertę przejęcia amerykańskiej firmy agrochemicznej Monsanto. Porozumienie może zostać osiągnięte nawet w ciągu najbliższych kilku dni.

Jako rzecznicy w zakresie polityki rolnej i polityki finansowej grupy Zieloni/WSE w Parlamencie Europejskim apelujemy, abyście powiedzieli NIE tej operacji. Koncentracja władzy rynkowej na taką skalę stwarza egzystencjalne zagrożenie dla już i tak ograniczonych struktur konkurencji na europejskim rynku surowców rolnych, dla wolnego wyboru w rolnictwie, a w konsekwencji dla konsumentów. Od wielu lat Europa znosi rosnącą koncentrację wpływów na rynku nasion w rękach zaledwie kilku grup. Na przykład, 95% europejskiego sektora nasion warzyw kontrolowane jest przez tylko pięć dużych przedsiębiorstw. Jeśli Bayer AG przejmie Monsanto, liczba ta spadnie do zaledwie czterech. Badanie koncentracji władzy rynkowej i dominacji na europejskim rynku nasion przeprowadzone przez naszą grupę parlamentarną [i] obala rozpowszechniony lecz nieprawdziwy pogląd, że produkcja i dostarczanie nasion w UE są przede wszystkim domeną małych i średnich przedsiębiorstw. Bezpośrednie tego konsekwencje to spadek różnorodności nasion, bioróżnorodności i prac badawczych, coraz większa zależność od niewielkiej liczby dostawców oraz rosnące ceny (około 30% w ciągu ostatnich 10 lat).

Jest oczywiste, że przejęcie lidera rynku nasion Monsanto przez niemiecką firmę zwiększy jej dominację i doprowadzi do dalszej koncentracji rynkowej, presji na innych producentów, oraz stopniowego wzrostu ograniczeń konkurencji - nie tylko w Unii Europejskiej, ale także na całym świecie. Idzie to w parze ze wzrostem odpowiedzialności politycznej Europy za stały spadek różnorodności genetycznej w uprawach rolnych i w przyrodzie. Taki kierunek jest diametralnie przeciwny zobowiązaniom politycznym, które Unia podjęła na arenie międzynarodowej oraz w Europie, ale także na poziomie państw członkowskich, dążąc do powstrzymania i przeciwdziałania utracie różnorodności biologicznej.

Szanowna Pani Vestager,
Szanowny Panie Gabriel,
Szanowny Panie Mundt,

Jak Państwu wiadomo, firma agrochemiczna Monsanto jest również wiodącym producentem pestycydów i genetycznie modyfikowanych roślin. Obecna debata na temat ponownego zatwierdzenia glifosatu - toksycznego środka chwastobójczego - pokazuje, że europejscy konsumenci podchodzą coraz bardziej sceptycznie do metod stosowanych na szeroką skalę w rolnictwie przemysłowym i wzywają do działań, które stawiałyby zdrowie i bezpieczeństwo ludzi ponad interesami ekonomicznymi korporacji.

Przejęcie Monsanto zostało by nieuchronnie potraktowane przez Europejczyków jako kolejne przesunięcie linii przemysłowej europejskiej polityki rolnej i ich interesów. Pozwalamy sobie zatem zaapelować do Was o nie wyrażanie zgody na przejęcie Monsanto przez Bayer AG, zarówno ze względu na prawa dotyczące konkurencji, jak i ze względów politycznych. Trzeba w tym przypadku rygorystycznie stosować europejskie przepisy w zakresie kontroli fuzji przedsiębiorstw.

Z wyrazami szacunku,

Martin Häusling

Sven Giegold

z poparciem

Małgorzaty Tracz

Marka Kossakowskiego

Ewy Sufin-Jacquemart

Macieja Józefowicza

Mirosławy Stępień

Macieja Krawczyka i

Wandy Majewskiej

Następny krok - podziel się!