6,345 of 10,000 signatures

Európskej komisii a členským štátom

Túto petíciu predkladajú členovia Európskeho Parlamentu Anna Deparnay-Grunenberg, Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, Grace O’Sullivan, Silvia Spurek, Marie Toussaint, Thomas Waitz, Manuel Bompard, Michal Wiezik

Text petície

Nechceme sa ďalej prizerať, ako je naša budúcnosť ničená na rúbaniskách. Veľkoplošné holoruby sú bežnou a legálnou lesníckou praxou vo viacerých európskych krajinách. Holoruby majú dramatický vplyv na klímu a životné prostredie a musia byť zakázané!

Budúcnosť našich lesov je v EÚ súčasťou plamennej debaty: Hrozí, že zastarané a škodlivé lesnícke postupy prevážia nad udržateľnými a prírode blízkymi spôsobmi obhospodarovania lesa. [1] Práve preto musíme okamžite konať! Holoruby nemajú čo hľadať v nadchádzajúcich lesníckych politikách!

Prečo sú holoruby také škodlivé?

Holorubom sa rozsiahla plocha systematicky vyrúbe, takže na nej nezostávajú žiadne stromy. Dopady takéhoto postupu sú z ekologického hľadiska katastrofické:

 • Veľkoplošné odstránenie stromov spôsobuje, že veľké množstvo biomasy v pôde (korene, podhubia, hmyz, mikroorganizmy) taktiež odumiera.
 • Nárazové zvýšenie osvetlenia pôdy a používanie ťažkých mechanizmov spôsobuje vysušovanie pôdy a zvýšenie rizika pôdnej erózie.
 • Lesná plocha sa tak mení, z biotopu, ktorý pohlcoval CO2, sa stáva územie, ktoré CO2 uvoľňuje do atmosféry!

Od kompetentných autorít v EU požadujeme:

 • zaviesť úplný zákaz holorubov ako súčasť Európskej stratégie pre lesy/lesné hospodárstvo;
 • klasifikovať holoruby v LULUCF nariadení ako zmenu využívania krajiny z kategórie lesa na kategóriu plantáže;
 • zakázať aby takéto územia boli zarátavané ako pohlcujúce CO2;
 • drevo z holorubov nesmie byť považované za trvalo udržateľné v rámci Nariadenia o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií, Smernice o obnoviteľných zdrojoch energie (RED II), Nariadenia o povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva i v legislatíve o náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci.

Prečo je to dôležité?

TERAZ sa rozhoduje o tom, ako bude vyzerať európska lesná politika do roku 2030!

Lesy sú zelenými pľúcami Európy - pohlcujú CO2, uvoľňujú kyslík a čistia vzduch. Dá sa povedať, že sú aj našimi obličkami, keďže filtrujú vodu a vytvárajú zásoby pitnej vody. Ovplyvňujú mikroklímu, ochladzujú svoje okolie, a v neposlednej miere sú domovom pre nespočetné druhy lesných organizmov. Je vedecky potvrdené, že ak máme dosiahnuť ciele Parížskej dohody o zmene klímy, európske lesy musia byť chránené a ich celková rozloha sa musí zvýšiť. Napriek tomu v Európe za posledné roky masívne stúpa odlesňovanie, a to aj v chránených územiach, kde na dennej báze strácame hektáre vzácnych lesov!

Aké sú dlhodobé dôsledky holorubov?

Je úplne jasné, že holoruby predstavujú dramatický a ničivý zásah do našich lesov, ktorý zhoršuje klimatickú krízu a spôsobuje vymieranie druhov. V krátkodobom horizonte sa môžu javiť ako ekonomicky lákavá forma lesného hospodárstva, avšak s ohľadom na environmentálne krízy, ktorým čelíme, sú tieto postupy skrátka nezodpovedné. Po holorube je pôvodné lesné spoločenstvo zväčša nahradené rýchlo rastúcimi a na druhy chudobnými plantážami, ktoré majú pramálo spoločné s komplexnými lesnými ekosystémami, či službami, ktoré lesy poskytujú ľudskej spoločnosti a prírode:

 • Pokým novovysadené stromy dostatočne narastú a začnú viazať významné množstvá CO2, prejdú celé desaťročia.
 • Poškodzovanie lesov holorubmi má vážny vplyv na lokálne klimatické a vodné podmienky: zníženie ochladzovania a čistenia vzduchu, narušenie zachytávania vody a tvorby podzemných zásob vody.
 • Na dlhú dobu je narušená pôda a jej úživnosť.
 • Novovysadené lesné porasty majú často podobu monokultúry a neposkytujú rovnako kvalitné podmienky pre lesnú biodiverzitu.

Aký dopad bude mať zákaz holorubov?

 • Hospodársky spôsob založený na premene prírodných lesov na plantáže stratí svoj hlavný nástroj.
 • Naopak, prírode blízke formy obhospodarovania lesa získajú na význame a budú prispievať k zvýšeniu zamestnanosti v lesnom hospodárstve.
 • S využitím podkladov diaľkového prieskumu Zeme bude možné lepšie chrániť posledné európske pralesy a prírodné lesy pred nelegálnou ťažbou.

Použite svoj hlas a pomôžte zabrániť ničeniu európskych lesov holorubmi!

 

Poznámka: V piatok 23. júla bola v texte petície zmenená veta, vzhľadom na to, že bola vydaná Európska stratégia pre lesné hospodárstvo, a existuje ešte veľa možností v procese tvorby legislatívy EU, kde môžeme dosiahnuť zmenu. Teda, veta: “V strede júna predstaví Európska komisia novú Európsku stratégiu pre lesné hospodárstvo, ktorá ovplyvní európsku lesnú politiku do roku 2030”, bola nahradená vetou: “Budúcnosť našich lesov je v EÚ súčasťou plamennej debaty: Hrozí, že zastarané a škodlivé lesnícke postupy prevážia nad udržateľnými a prírode blízkymi spôsobmi obhospodarovania lesa”.

Next step - spread the word

You're signing this as Not you? Click here