34 247 z 50 000 podpisów

Do Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i rządów państw strefy Schengen

Petycja zainicjowana przez Feministasylum

Tekst petycji

1. Zagwarantowanie prawa do ochrony międzynarodowej poprzez skuteczne uznanie wszelkich specyficznych przesłanek do udzielania azylu kobietom, dziewczętom oraz osobom LGBTIQA+.

Żądamy użycia przez Komisję Europejską i rządy państw członkowskich koniecznych środków w celu stworzenia odpowiednich procedur i struktur, które zagwarantują skuteczne uznawanie przesłanek do udzielania azylu, które są specyficzne dla kobiet, dziewcząt i osób LGBTIQA+.

2. Powołanie europejskiego organu monitorującego w celu zagwarantowania skutecznej implementacji artykułów 60 i 61 Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet (tzw. Konwencji Stambulskiej) oraz artykułów 10–16 Konwencji w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi.

Apelujemy o skuteczną implementację Konwencji Stambulskiej i Konwencji w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, tak aby ofiary przemocy związanej z płcią zostały uznane oraz by otrzymały wsparcie i zostały otoczone międzynarodową ochroną.

3. Zapewnienie w krajach europejskich dostępu do azylu dla kobiet, dziewcząt oraz osób LGBTIQA+.

Apelujemy o stworzenie uproszczonych ścieżek prawnych dla kobiet, dziewcząt i osób LGBTIQA+, które chcą się ubiegać o azyl w Europie.

Dlaczego jest to ważne?

Przemoc seksualna i uwarunkowana płcią (w tym przemoc domowa, wykorzystywanie seksualne, przymusowe małżeństwa, okaleczanie narządów płciowych, handel ludźmi, dyskryminujące przepisy, pozbawianie opieki nad dziećmi) skłania wiele kobiet, dziewcząt i osób LGBTIQA+ do ucieczki ze swoich krajów i ubiegania się o azyl w Europie.

Osoby te są niemal systematycznie narażone na przemoc i wykorzystywanie na szlaku migracyjnym: przemoc seksualną ze strony przemytników lub w obozach dla uchodźców, wykorzystywanie seksualne lub pracę przymusową oraz zamykanie w sieciach przemytniczych w krajach tranzytowych, w tym w krajach europejskich, groźby, traumę i niebezpieczeństwo dla ich dzieci.

Po przybyciu do Europy czekają na nich nieodpowiednie procedury azylowe i niegodne przyjęcie. Procedury azylowe nie identyfikują ofiar przemocy ze względu na płeć lub handlu ludźmi, obiekty zakwaterowania są nieodpowiednie, brakuje środków wsparcia. A ich specyficzne podstawy do azylu często nie są uznawane, pomimo zasad określonych w kilku dyrektywach UE i postanowień Konwencji Stambulskiej, która uznaje przemoc ze względu na płeć wobec kobiet jako formę prześladowania, dającą podstawę do ochrony międzynarodowej.

Następny krok - podziel się!